Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
ul. Jordana 6
47 - 400 RacibórzW skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Przedszkole nr 17.
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Arki Bożka to publiczna szkoła ośmioletnia prowadzona przez Miasto Racibórz,
kształcąca dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Szkoła funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz szkolne akty prawne: Statut, Wewnętrzny System Oceniania, Program Wychowawczy, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Regulamin Szkoły.
Realizuje własną Misję Szkoły i Model Absolwenta.

Wizja szkoły

"WYCHOWANIE JEŚLI NIE JEST WZOREM I MIŁOŚCIĄ,
NIE JEST WYCHOWANIEM"

(Johann Heinrich Pestalozzi)

Misja szkoły

SZKOŁA ZWYCIĘSTWA:
- intelektu, woli, ducha, ciała,
- wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
- zaangażowania w naukę, zabawę, pracę,
- kreatywnego myślenia,
- radości, humoru i entuzjazmu.


NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE KSZTAŁCENIA
NA NAJWYŻSZYN POZIOMIE.


Będziemy się zatem starać:

  1. Zapewniać ciągłość realizacji zadań i celów uwzględnionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  2. Wspomagać i pozytywnie motywować talenty i możliwości dziecka.
  3. Zapewniać właściwe warunki dla procesu uczenia się.
  4. Działania edukacyjne opierać na życzliwości, szacunku i partnerstwie.
  5. Zapewniać równość szans i sprawiedliwość społeczną.
  6. Zachęcać do podejmowania ciągłego uczenia się (edukacja przez całe życie).
  7. Propagować edukację środowiskową, ekologiczną, kulturalną, techniczną, naukę języków obcych i komputeryzację.
  8. Kształtować nawyki kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz podstawy prozdrowotne.

                                                                                          dodano 1.09.2010r.