Kalendarz roku szkolnego 2019/20


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 5. 1 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz?du uczniowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2019/2020 o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 • 2 i 3 stycznia 2020 r.

 • 12 czerwca 2020 r.

 • Trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych: 21 - 23 kwietnia 2020 r.

  Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1

  Zgodnie z § 6.1 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.. w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

  Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:

 • 02.12.2019 r. - oceny proponowane na śródrocze

 • 15.06.2020 r. - oceny proponowane na koniec roku szkolnego

  Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych (uczniowie zagrożeni):

 • 29.11.2019 r. - oceny proponowane na śródrocze

 • 01.06.2020 r. - oceny proponowane na koniec roku szkolnego

  Ferie zimowe: 13-26 stycznia 2020 r.

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r. •