Świetlica szkolna

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
1225 - 1600.     W naszej szkole działa świetlica, w której przebywają uczniowie klas I-III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na pracę zawodową rodziców.

  Celem działalności świetlicy jest:
  1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
  2. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
  3. Zorganizowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
  4. Wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
  5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
  6. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
  7. Organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  8. Organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

...

                                                                                                            dodano 1.09.2010r.